Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Print this page

Τοποθεσία

Από τις 27 Νοεμβρίου του 2003, με υπουργική απόφαση, ιδρύθηκε το Εργαστήριο Μελέτης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου βρίσκονται στο κτήριο του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στον πρώτο όροφο των κτιριακών εγκαταστάσεων, έναντι του βιβλιοπωλείου και των τραπεζικών μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης.

Το εργαστήριο αυτό ιδρύθηκε για να καλύψει επιστημονικά, τη νέα εποχή που άρχισε να δημιουργείται με τις νέες αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά τη δημοσίευσή τους στο νόμο 3013/2002 (-> ΦΕΚ, FEK_POLIT_PROST.pdf ). Η σύνταξη του νομοσχεδίου έγινε με ευθύνη του νυν Διευθυντή του εργαστηρίου, Καθηγητή Δημ. Παπανικολάου, ο οποίος ήταν τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα με την ίδρυση του εργαστηρίου, εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του, σύμφωνα με τον οποίο, το Εργαστήριο Μελέτης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, με τη θεωρητική τους κατάρτιση και την εργαστηριακή τους άσκηση (εφαρμογή στην πράξη της θεωρητικής γνώσης) καθώς και τις γενικότερες ερευνητικές ανάγκες και δραστηριότητες του Γεωλογικού Τμήματος, σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται των Φυσικών Καταστροφών, όπως είναι: Γενική θεώρηση και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών, Σεισμοί, Ηφαίστεια, Κατολισθήσεις, Πλημμύρες, Διάβρωση, Ρύπανση Γεωπεριβάλλοντος, Πυρκαγιές, Ακραία Κλιματικά Φαινόμενα, καθώς και άλλα παρεμφερή και συναφή Γνωστικά αντικείμενα.

Ειδικότερα, αποστολή του Εργαστηριού είναι: 1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστηρίου. 2. Η έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Καταστροφών. 3. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με συναφείς στόχους. 4. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, 5. Η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984(Α'53)

Στο Εργαστήριο απασχολούνται μέλη ΔΕΠ του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή τα ερευνητικά ενδιαφέροντα τους, εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού (-> σελίδα Προσωπικού).


Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, συμφώνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου.